Niskonaponski rasklopni blokovi

Namena i primena

Niskonaponski i rasklopni blokovi namenjeni su za razvode električne energije u transformatorskim stanicama 10(20)/0,42 kV i industrijskim objektima. Pored namene za razvod –  distribuciju električne energije SIVACON S8 ima i primenu u industriji gde pored distributivnog dela(kablovski izvodi) može da bude izrađen tako da predstavlja motorni centar (MCC – motorni izvodi).

Od čega su izrađeni blokovi?

Svi metalni delovi NN razvodnog bloka su antikorozivno zaštićeni i obojeni termoelektrostatičkim nanošenjem sloja praha. Blokovi su proizvedeni i izrađeni u skladu sa standardom SRPS EN 61439-1. Oni se izrađuju od takvih materijala koji su u stanju da izdrže mehanička, električna i toplotna naprezanja kao i uticaj vlažnosti, koja se mogu pojaviti u normalnom radu.

Ugrađeni aparati

Aparati i strujni krugovi u bloku moraju biti tako raspoređeni da omogućavaju pogon i održavanje, a istovremeno osiguravaju potreban stepen sigurnosti. Ugrađeni aparati kao sastavni delovi blokova moraju imati razmake u skladu sa definisanim pripadajućim standardima i oni se moraju održavati u pogonskim uslovima. 

Glavni strujni krugovi

Glavni strujni krugovi – Sabirnice, gole ili izolovane moraju se postaviti na takav način da se ne očekuje unutrašnji kratak spoj pod normalnim pogonskim uslovima. One se moraju dimenzionisati u skladu sa podacima kratkospojne čvrstoće, te tako konstruisati da izdrže barem kratkospojna naprezanja ograničena sa zaštitnim aparatima ili sa aparatima na strani napajanja sabirnica.

Oprema

Oprema u bloku se mora montirati i ožičiti na takav način da se ne umanjuje njeno pravilno delovanje usled međusobnog uticaja kao što su toplota, vibracija, energetska polja, koji nastaju u normalnom pogonu. Odvojivi i izvlačivi delovi se konstrujišu tako da se njihova električna oprema može sigurno rastaviti i spojiti sa glavnim strujnim krugom dok je taj krug pod naponom.

O nama

Od samog osnivanja preduzeću TimCop je pretežna delatnost proizvodnja opreme za distribuciju električne energije, proizvodnja melatnih konstrukcija i postavljanje električnih instalacija i opreme.

Kontaktirajte nas

office@timcop.com

Copyright © 2021. BY WEBWOMAN